Afeierung in Illustrator

Home / Perspectiven / Workshops / Afeierung in Illustrator

Adobe Illustrator ass DEI Software fir digital Grafiken ze erstellen an ze bearbeschden, sief et fir Vektoren oder Illustratiounen. Den Workshop bréngt den Participanten den Illustrator méi no an vermëttelt unhand vun villen Übungen déi Kompetenzen, kleng Problemstellungen an Zukunft selbstänneg ze léisen. Firwat brauchs du dësen Kurs? Schliisslech schaffs du dofir mat Designeren zesummen… Naja, genau dofir: Mir sinn eis sécher, dass dengt Grondwëssen d’Kommunikatioun mat Experten erliichtert an domat Prozesser optiméiert. Ausserdeem entwéckelt den Entreprise sou intern Fertegkeeten, fir an Zukunft kleng Arbeschten och selwer ze léisen.

Kursleedung: Karina Hartwahn

Ëmfang: 8 Stonnen

Ob als Eenzelcoaching oder Gruppenworkshop, zur Erarbeschdung vun Grondlagenwessen oder zur Auswäertung vun virhandenen Fertegekeeten – dësen Workshop léist sech wonnerbar an dech an däin Bedarf upassen.